Stadgar för Göteborgs Bilkoop, ekonomisk förening (f.d. Majornas Bilkooperativ)

Antagna vid stämman 1995-09-13 
Ändrade 1998-03-28 
Ändrade 1999-05-28 
Ändrade 1999-06-06 
Ändrade 1999-11-28 
Ändrade 2000-08-13 
Ändrade 2002-05-26 
Ändrade 2004-05-02 
Ändrade 2005-10-09 
Ändrade 2007-05-13 
Ändrade 2008-05-19 
Ändrade 2008-09-30 
Ändrade 2009-03-30 
Ändrade 2013-04-17
Ändrade 2017-05-10

Stadgarna kompletterar Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§1. Föreningens firma

Föreningens firma är Göteborgs Bilkoop, ek. för. 

§2. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 

§3. Ändamål 

Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla fordon, vilka är lämpliga ur ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänseende samt andra varor och tjänster för medlemmarnas transportbehov.

Föreningen ska i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik samt gemensamt nyttjande av fordon. Föreningens huvudsakliga verksamhet och arbetsuppgifter ska skötas på ideell grund. Arbetsuppgifter kan även skötas av arvoderade personer. Föreningen eftersträvar rotation i arbetsgrupper och på styrelseposter.

§4. Miljöpolicy

För att beskriva kooperativets miljöarbete ska föreningen ha en miljöpolicy som antas av stämman. 

§5. Insats

En insats är femhundra kronor. 

§6. Medlemskap 

Mom. 1 Allmänt 

Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer. Ansökan ska beviljas sökande som vill främja föreningens ändamål om det inte innebär att föreningen eller dess medlemmar kan komma att lida skada av att ansökan beviljas. Ansökan ska vara skriftlig. Till denna ska bifogas dokument som styrelsen anser nödvändiga. Styrelsen väljer in nya medlemmar.

Mom. 2 Fysiska personer

En fysisk person som är 25 år eller äldre ska betala minst sju insatser. En fysisk person som är under 25 år ska betala minst 3,5 insatser. Det år när medlemmen fyller 25 år ska de resterande 3,5 insatserna betalas. 

En fysisk person, som bor i samma hushåll som en medlem, och är medlemmens make/maka, sambo eller barn, kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet.

Medlemmen ska i så fall betala minst tre insatser för varje ytterligare nyttjare som är 25 år eller äldre. För nyttjare som är under 25 år ska medlemmen betala minst 1,5 insatser. Det år när nyttjaren fyller 25 år ska de resterande 1,5 insatserna betalas.

Nyttjanderätten träder i kraft sedan insatserna betalats. Om medlemmen och/eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna i andra stycket ska medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten.

Mom. 3 Juridiska personer

En juridisk person som är medlem ska betala minst fjorton insatser. Villkoren för medlemmens nyttjanderätt ska avtalas mellan föreningen och medlemmen.

Mom. 4 Betalning av insatser

Medlem ska betala alla sina insatser samtidigt och senast en månad efter att denne beviljats inträde. Betalningen ska göras till något av föreningens konton. 

Medlemskapet träder i kraft när insatserna betalats. 

Mom. 5 Utträde

Uppsägning till utträde ur föreningen kan göras senast en månad innan räkenskapsårets utgång. Uppsägning till utträde skall göras skriftligen. Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i sådana fall besluta att behålla medlemmens andel av denna förlust. 

Mom. 6 Avstängning 

Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. 

Mom. 7 Uteslutning

Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagandet av besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till stämman. Om överklagande inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut i kraft. Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka sina insatser.

Mom. 8 Passivt medlemskap

Såväl fysiska som juridiska medlemmar kan av styrelsen beviljas passivt medlemskap. Ansökas ska göras medlemskap för ett kalenderår i taget. Passiv medlem som inte skriftligen säger upp sitt passiva medlemskap senast 15 november, fortsätter per automatik att vara passiv medlem även nästkommande år. 

§7. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Mom 1. Medlem har rätt att 

 • använda föreningens fordon, 
 • delta i föreningens aktiviteter, 
 • få information om föreningens verksamhet och ekonomi, 
 • närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor, 
 • nominera och kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen. 

Mom 2. Medlem är skyldig att 

 • meddela styrelsen aktuella personuppgifter, 
 • rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut
 • betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med denna,
 • betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens förfogande, 
 • utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne efter samråd med styrelsen. 

Mom 3. Passiva medlemmars rättigheter och skyldigheter

Passiva medlemmar likställs med medlem och har samma rättigheter och skyldigheter som medlem, med följande undantag: 

 • Passiv medlem är inte längre skyldig att betala årsavgift 
 • Passiv medlem är inte längre skyldig att utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne såsom medlem 
 • Passiv medlem har inte längre rätt att använda föreningens fordon 
 • Passiv medlem har inte rätt att rösta på föreningens stämmor om inte ordinarie årsavgift är betald. 

§8. Årsavgift

Årsstämma kan besluta att privatpersoner ska betala en årsavgift om högst ett tusen kronor och att juridiska personer ska betala en årsavgift om högst fem tusen kronor.

§9. Föreningsstämma 

Mom 1. Allmänt

En föreningsstämma ska hållas senast 31 maj och kallas årsstämma. Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg har beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivit ändamål önskas av en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse till föreningsstämma skall sändas till medlemmarna och revisorerna per post eller epost, tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämma. Övriga meddelanden anslås i föreningens fordon, på föreningens kansli eller skickas per post eller e-post. Röstberättigad är den som var medlem då kallelsen utfärdades samt betalat sin årsavgift. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.

Mom 2. Dagordning

Vid varje föreningsstämma ska följande punkter finnas på dagordningen: 

 • Stämman öppnas av föreningens ordförande eller av den som styrelsen utsett
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av ordförande 
 • Val av justerare tillika rösträknare 
 • Fråga om mötets behöriga utlysande 
 • Upprättande av röstlängd 
 • Fastställande av dagordning 
 • Behandling av propositioner från styrelsen 
 • Behandling av motioner från medlemmarna 
 • Övriga ärenden

Vid årsstämman ska även följande punkter finnas på dagordningen: 

 • Redogörelse av årsredovisningen 
 • Redogörelse av revisionsberättelsen 
 • Fastställande av resultat- och balansräkning 
 • Beslut om disposition av över- respektive underskott 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 
 • Redogörelse för budget 
 • Fastställande av årsavgift 
 • Fastställande av styrelsearvode 
 • Val av ordförande 
 • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 • Val av revisorer och suppleanter 
 • Val av valberedning 

§10. Styrelse

Föreningens verksamhet leds mellan stämmorna av en styrelse. Styrelsen ska verka för de ändamål som beskrivs i stadgarna och verkställa beslut fattade av föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst tio övriga ledamöter. Till dessa ska finnas minst en och högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. En juridisk person som är medlem, kan representeras av högst en ledamot eller suppleant.

Ordföranden väljs av årsstämman på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsstämman på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år. Då val sker första gången ska beslutet anges vilka som väljs på ett år. Fyllnadsval kan förrättas vid en stämma som inte är årsstämma, varvid den invalde ledamoten sitter mandattiden ut. För giltigt beslut i styrelsen fordras att minst hälften av styrelseledamöterna biträder förslaget. 

§11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse ledamöter att, två i förening, teckna föreningens firma.

§12. Räkenskapsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§13. Överskott av fonder

Uppkommen vinst ska enligt beslut på föreningsstämman delas ut i form av återbäring i relation till insatser eller föras i ny räkning.

§14. Köp och försäljning av fordon

Styrelsen ansvarar för inköp och försäljning av fordon. Styrelsen ska inhämta synpunkter från medlemmar och ev särskilt utsedd arbetsgrupp innan inköp.

Föreningsstämman ska ange villkor och riktlinjer för inköp och försäljning.

§15. Revision

Årsstämman ska utse minst två revisorer och en revisorssuppleant.

§16. Upplösning

Om föreningen upplöses ska tillgångarna, sedan skulder och sparkassa återbetalats, användas för att återbetala insatserna. Föreningsstämman ska sedan besluta att återstoden fördelas mellan medlemmarna eller användes till något ändamål som överensstämmer med föreningens.

§17. Övrigt

I allt som inte stadgats ovan gäller Lag om ekonomiska föreningar.